Bibliografia

Bibliografia

OGÓLNE O STROJU LUDOWYM

 1. Atlas Polskich Strojów Ludowych Zeszyt Specjalny, Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, pod. red. A.W. Brzezińska, M. Tymochowicz, Wrocław 2013.
 2. Banach Andrzej, O modzie w XIX w., Warszawa 1957.
 3. Baranowski Bohdan, Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski środkowej, Łódź 1971.
 4. Baranowski Władysław, Rękodzieło i przemysł wiejski, Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 1976 nr 19.
 5. Bazielich Barbara, Strój ludowy w Polsce. Opisy i wykroje, Warszawa 1997
 6. Bogucka Maria, Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, Wrocław 1966.
 7. Błachowski Aleksander, Ubiór i krajobraz kulturowy Polski i Ukrainy Zachodniej w ikonografii J. Głogowskiego i K.W. Kielisińskiego, Toruń 2011.
 8. Borejszo Maria, Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600, Poznań 1990.
 9. Borejszo Maria, Neosemantyzmy w polskim słownictwie odzieżowym, w: M. Białoskórska, A. Belchnerowska, red., Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. II, Szczecin 1995.
 10. Borejszo Maria, Nazwy ubiorów nie notowane w leksykonach współczesnej polszczyzny, M. Borejszo, S. Mikołajczak, red., Viribus unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, Poznań 1998.
 11. Borejszo Maria, Nazwy ubiorów we współczesnej polszczyźnie, Poznań 2001
 12. Borejszo Maria, Gwarowe nazwy ubiorów w Słowniku warszawskim, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20, z. 2, 2013.
 13. Bułhakowa K., Grabowski J., Markicwicz M., Plutyńska E., Sledziewska A. (oprac.), Tkanina ludowa, Tkanina polska, Warszawa 1959.
 14. Czyżkowska Stanisława, Tkactwo ręczne, Warszawa 1988.
 15. Dekowski Jan Piotr, Strój ludowy na obszarze Polski Środkowej i jego przemiany. Kultura wsi Polski Środkowej w procesie zmian, t. 2. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria etnograficzna, t. 20, Łódź 1979.
 16. Frankowski Eugeniusz, Sukmany ludu polskiego, Warszawa, 1928.
 17. Fryś-Pietraszkowa E., Strój [w:] Sztuka Ludowa w Polsce, Warszawa, 1988.
 18. Gadomski Stanisław, Strój ludowy w Polsce, Warszawa, 1995.
 19. Hermanowicz-Nowak Krystyna, Stan badań nad strojem ludowym w Polsce – próba oceny dotychczasowych osiągnięć, Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1977 t.31 z.1.
 20. Jacher-Tyszkowa Aleksandra, Grafika polska XIX wieku jako źródło do badań nad strojem ludowym, Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1975 t.29 z.4.
 21. Kamieńska Zofia (red.), Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, Wrocław 1961.
 22. Kamińska Janina, Kilka uzupełnień do dziejów polskiej tkaniny pasiastej, Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1961 z. 2.
 23. Karwicka Teresa, Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995.
 24. Kolberg Oskar, Mazowsze, t. I, Kraków, 1885.
 25. Koziarska Beata, Uwagi o słownictwie współczesnej mody, w: S. Kania, red., Społeczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny, Szczecin 1997.
 26. Kołaczkowski Julian, Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków 1888.
 27. Kostrzewski Józef, Kiedy zjawiły się w Polsce krosna poziome, W: Lud 1954 t. 41 cz. 1.
 28. Kowalec Bogusław, Próba oceny sytuacji sztuki ludowej w województwie łódzkim, Łódzkie Studia Etnograficzne 1962 tom IV.
 29. Krawczyk-Wasilewska Violetta, Folklor Polski środkowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi  1983 nr 24.
 30. Królikowska Elżbieta, Ludowe tkactwo dekoracyjne w Polsce środkowej, Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 1985 nr 25.
 31. Kutrzeba-Pojnarowa Anna, Ubiór i strój ludowy jako wyraz poziomu produkcji, pozycji społecznej i upodobań estetycznych jego nosicieli i wytwórców, Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1976 t.30 z.1.
 32. Lechowa Irena, Stan badań nad folklorem Ziemi Łódzkiej w latach 1945-1964, Literatura Ludowa 1964 r. 8 nr 4-6.
 33. Malik Maria, Słowotwórczo-leksykalna charakterystyka słownictwa dotyczącego ubioru kobiecego w polszczyźnie XIX i XX wieku, w: S. Dubisz, red., Słowa w różnych kontekstach,  Warszawa 1998.
 34. Michałowska Marta, Leksykon Włókiennictwa, Warszawa 2006.
 35. Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, cz. I Kultura Materialna, Kraków 1929.
 36. Moszyński Kazimierz, Geograficzne zróżnicowanie odzieży ludowej w Polsce, Kalendarz Ilustrowanego Kuryera Codziennego za rok 1938, Kraków 1937.
 37. Oranżyna Janina, O sztukę ludową, Warszawa 1965.
 38. Piotrowski Stanisław, Współczesne zagadnienie stroju ludowego, Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1954 t.8 z.1.
 39. Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, Warszawa cz. I, 2004,cz. II i III, 2007.
 40. Przeworska Janina, Ubiory ludowe, Warszawa 1954
 41. Przeździecka Maria, Wystawa sztuki i rękodzieła ludowego województwa łódzkiego, W: Polska Sztuka Ludowa 1953 nr 3.
 42. Rejakowa Bożena, Metaforyka świata mody a świat ubrań, materiałów, kolorów, stylów, w: G. Szpila, red., Język trzeciego tysiąclecia, Warszawa 2000.
 43. Rejakowa Bożena, Współczesne zapożyczenia z zakresu mody, W. Książek-Bryłowa, H. Duda, red., Język polski. Współczesność. Historia, Lublin 2000.
 44. Rejakowa Bożena, Kulturowe aspekty języka mody, Lublin 2008.
 45. Skubalanka Teresa, Zmienność współczesnego słownictwa polskiego (na przykładzie mody i kuchni), J. Mazur, red., Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, Lublin 2000.
 46. Staronkowa Zofia, Wskazówki dla badania tkanin ludowych, Polska Sztuka Ludowa 1950 r. 4, nr 1-6.
 47. Turnau Irena, Słownik ubiorów, Warszawa 1999.
 48. Turnau Irena, Znaczenie źródeł etnograficznych dla badań historycznych (Badania nad historią tkanin i odzieży w XVIII w.), Łódzkie Studia Etnograficzne 1960 tom II.
 49. Wilczewska Krystyna, O słownictwie współczesnej mody, Język Polski 1970 z. 2.
 50. Witorska Alicja, Zapożyczenia w słownictwie współczesnej mody, Poradnik Językowy 1990 z. 4.
 51. Woźniak Alicja, Barwy regionu : rzecz o strojach ludowych na terenie województwa łódzkiego, Łódź 2011
 52. Woźniak Alicja, Pasiak pasiakowi nierówny. Tradycyjny strój i tkanina ludowa [w:] Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, Pułtusk 2007
 53. Woźniak Alicja, Piękno użyteczne. Polskie stroje ludowe, katalog wystawy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2004
 54. Woźniak Alicja, Strój łęczycki, Atlas Polskich Strojów Ludowych Cz. 4, Mazowsze i Sieradzkie z. 10, Wrocław 2014
 55. Wróblewski Tadeusz, Kilka uwag o geograficznym zasięgu występowania krosien poziomych i pionowych, Lud 1954 t. 41 cz. 1-2.
 56. Żołna-Manugiewicz Jan, Polskie stroje ludowe, Wiedza i Życie, r. XVIII 1951.

FARBOWANIE I PRZEMYSŁ BARWIERSKI

 1. Bartkowicz Stanisław, Kunszt farbiarstwa w Polsce w dobie Odrodzenia, Zeszyty Naukowe Polit. Łódź, 1956 nr 12. z. 4.
 2. Bielecki Jan, Chemia indyga i rozwój metod technicznych otrzymywania indyga naturalnego i syntetycznego, Chemik Polski, 1901 nr 1.
 3. Drozdowski Henryk, Z historii kolorystyki, Chemik Polski, 1910 nr 12 – 17.
 4. Grabowski Andrzej, Zarys dziejów farbiarstwa, Przegląd Techniczny, 1884 z. 3.
 5. Jakubski Antoni Władysław, Czerwiec polski, Warszawa 1934.
 6. Kołaczkowski Julian, Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków 1888.
 7. Elżbieta Kowecka, Farbiarstwo tekstylne na ziemiach polskich (1750—1870), Studia i Materiały z historii kultury materialnej Tom XII Instytut Historii i Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu tom 2.
 8. Leppert Władysław, Pierwsza farba anilinowa, Chemik Polski, t. VI, 1906.
 9. Leppert Władysław, Rys rozwoju chemii w Polsce do roku 1830, Warszawa 1918.
 10. Lewandowski J., O ważniejszych barwnikach czerwonych, Problemy, 1950 nr 2.
 11. Lewandowski J, Również odkrywcą pierwszego barwnika syntetycznego był Polak nie Anglik, Problemy, 1950 nr 5.
 12. Lorentz Zygmunt, Narodziny Łodzi nowoczesnej, Łódź 1926.
 13. Majmon H., Ekonomiczne znaczenie indyga, Chemik Polski, 1901 nr 1.
 14. Okołowicz Norbert, O farbowaniu batiku, Warszawa 1925.
 15. Pazdur J., Postęp techniczny w Polsce doby Odrodzenia, Warszawa 1954.
 16. Piotrowski W., Barwienie indygiem, Przegląd Techniczny, t. XXXIII, 1896.
 17. Plutyńska Eleonora, O farbiarstwie dla potrzeb tkactwa wiejskiego, Wilno 1938.
 18. Reinfuss Roman, Polskie druki ludowe na płótnie, Warszawa 1953.
 19. Schmidt-Przewoźna Katarzyna, Barwienie metodami naturalnymi, Lokalna Organizacja Turystyczna Brama na Bagna 2009.
 20. Seweryn T., Nieznana relacja o farbiarstwie ludowym z I poł. XIX w., Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU, 1938, z. 6.
 21. Świątkowskie Henryk, Farbiarnie Łowickie i ich właściciele, „Głos Robotniczy”, nr 27 1977.
 22. Trepka E., Historia kolorystyki, Warszawa 1960.
 23. Trepka E., Rzut oka na rozwój farbiarstwa, Chemik Polski, 1907, nr 1-3.
 24. Turnau Irena, Moc produkcyjna polskich manufaktur sukiennych w XVIII w: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1958 nr 4.
 25. Turnau Irena, Wytwórczość tekstylno-odzieżowa w manufakturach warszawskich w XVIII w., Przegląd Historyczny, t. XLVIII 1957 z. 4 .
 26. Turski Józef i Więcławek B., Barwniki roślinne i zwierzęce, Warszawa 1952.
 27. Turski Józef, Barwniki kadziowe — indygo i indygoidy, Warszawa 1953.
 28. Tuszyńska Weronika, Farbowanie barwnikami naturalnymi, Warszawa 1986.
 29. Tymowski Wacław, Powstanie i rozwój przemysłu farbiarskiego i drukarskiego w Łodzi, Chemik Polski, 1907 nr 4.

 

ŁOWICKIE

 1. A.K., Wełniaki łowickie, Życie Łowickie, 1932 I nr 16.
 2. Barska-Antos Danuta, Słownictwo Warmii i Mazur. Odzież, Wrocław 1980.
 3. Balcer Flawiusz, Tkalnia Balcerów, Masovia Mater, 1998 nr 1.
 4. Baranowski Ignacy, Z przeszłości Księżaków, Ziemia nr 15 – 16, 1913
 5. Bartosiewicz Magdalena, 2014, Strój łowicki po 1953 roku, seria: Atlas polskich strojów ludowych, red. nauk. zesz. J. Słomska-Nowak, t. 42, cz. IV. Mazowsze.
 6. Bartosiewicz Magdalena, Słomska J., Łowickie, twórcy ludowi, Łowicz, 2007
 7. Chmielińska Aniela, Księżacy (Łowiczanie), Kraków 1925.
 8. Chmielińska Aniela, Księżacy i ich strój, Warszawa 1930.
 9. Chmielińska Aniela, Szycie polskie Łowiczanek, Ziemia, 1933, nr 12
 10. Jackowski Aleksander, Polska Sztuka Ludowa, Warszawa2002.
 11. Kotarska J., U nas w Łowickiem, Warszawa, 1979.
 12. Królikowska E., Strój Łowicki [w:] Polski Strój Ludowy, Przewodnik po wystawie stałej. Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa 2000.
 13. Królikowska, E., Ludowe tkactwo dekoracyjne Polsce środkowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna, nr 24 1989.
 14. Marciniak-Firadza Renata, Tradycja utrwalona w nazewnictwie stroju ludowego Księżaków Łowickich  rozprawy Komisji Językowej ŁTN, T. LXIII, Wrocław 2016.
 15. Oczykowski Romuald, Opis ubrań włościanek z Księstwa Łowickiego, [w:] Wisła, zeszyt V, 1900
 16. Polska sztuka ludowa. Łowicz, album, wstęp i podpisy E. Miszczyńska
 17. Seweryn Tadeusz, Pasiaki łowickie, Przemysł, Rzemiosło, Sztuka, Kraków 1924 nr 4.
 18. Świątkowska Anna, Łowickie tkactwo odzieżowe, Polska Sztuka Ludowa, nr 1, Warszawa 1984.
 19. Świątkowska Anna, Staniki w łowickim stroju, Polska Sztuka Ludowa - Konteksty t.35 z.3-4 1981.
 20. Świątkowska Anna, Świątkowski Henryk: Łowicka sztuka ludowa. Warszawa 1996.
 21. Świątkowska Jadwiga, Strój łowicki, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Poznań 1953.
 22. Świątkowski Henryk, Pasiak łowicki na przestrzeni wieków, jego przemiany i promieniowanie, seria Sztuka Ludowa województwa łódzkiego, Warszawa 1958.
 23. Świątkowski Henryk: Ludowe tkactwo w łowickiem; nadbitka z Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi: Seria Etnograficzna, 1987 nr 27.
 24. Świątkowski Henryk, Łowickie, Łódź, 1971.
 25. Świątkowski Henryk: Twórczość ludowa regionu łowickiego, Katalog wystawy sztuki i rękodzieła ludowego, Łódź 1955.
 26. Świderska Halina, Dialekt Księstwa Łowickiego, Prace Filologiczne 14, Warszawa 1929.
 27. Tusiewicz Adam, Przemysł na Ziemi Łowickiej dawniej i dziś (1136 - 1969). Zbiór rękopisów Archiwum Państwowego m. Warszawy Oddział w Łowiczu, sygn. 69.
 28. Warężak Jan, Osadnictwo kasztelanii łowickiej (1136–1847), Wrocław 1961.
 29. Ziemia Łowicka [w:] Literatura Ludowa, 1961, nr 1/2

RAWSKO-OPOCZYŃSKIE

 1. Bednarek Stefania, Wystawa sztuki regionu rawskiego, W: Ziemia Łęczycka 1960 nr 11.
 2. Bogurat Wiesława, Józef Jastrzębski, Katalog Twórców Ludowych Województwa Piotrkowskiego, Tomaszów Mazowiecki 1989.
 3. Bogurat Wiesława, Sztuka Ludowa Województwa Piotrkowskiego, Tkaniny, Stroje, Hafty, Koronki, Tomaszów Mazowiecki 1994.
 4. Dekowski Jan Piotr, Atlas polskich strojów ludowych, Cz. 4: Mazowsze i Sieradzkie, Wrocław 1959.
 5. Dekowski Jan Piotr, Badania nad przeszłością kulturalną opoczyńskich miasteczek, Lud 1954
 6. Dekowski Jan Piotr, Badania terenowe zespołu Etnograficznego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w 1964 r., W: Łódzkie Studia Etnograficzne 1965 tom 7.
 7. Dekowski Jan Piotr, Stan badań nad kulturą ludową środkowego dorzecza Pilicy, W: Łódzkie Studia Etnograficzne 1964 tom VI.
 8. Dekowski Jan Piotr, Stroje ludu opoczyńskiego, Maszynopis z roku 1948, w zbiorach Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.
 9. Dekowski Jan Piotr, Strój piotrkowski, Wrocław 1954.
 10. Dekowski Jan Piotr, Sztuka ludowa regionu rawskiego – Katalog Wystawy Sztuka Rękodzieła Ludowego Regionu Rawskiego, Rawa Mazowiecka 1960.
 11. Gajek Józef, Metodyka monograficzna opracowywania strojów ludowych, Lud XLI, Wrocław 1954
 12. Hertel Józef, Rawskie Paradoksy, W: Kronika – Dwutygodnik Społeczno-Kulturalny, Łódź 1955 I nr 8.
 13. Imiołek Małgorzata, Stroje ludowe kielecczyzny, Kielce 2012
 14. Jarzębska Mirosława, Twórczość i działalność Józefy Siwek, Tomaszów Mazowiecki 1972.
 15. Jastrzębska Mirosława, Rawskie, W: Łódzkie Studia Etnograficzne 1972 tom XIV.
 16. Kaczorowska Blanka, Wełniany pasiak opoczyński, Polska Sztuka Ludowa 1952 nr 1.
 17. Kaczorowska Blanka., Pokaz zapaski ludowej w Piotrkowie Trybunalskim, Polska Sztuka Ludowa 1950 nr 1-6.
 18. Katalog – Sztuka ludowa województwa łódzkiego, Łódź 1957.
 19. Katalog – Sztuka ludowa województwa łódzkiego, Warszawa 1958.
 20. Katalog wystawy – Ogólnopolska wystawa sztuki ludowej 10-lecia, Warszawa 1955.
 21. Katalog wystawy – Sztuka ludowa regionu rawskiego, Rawa Mazowiecka 1960.
 22. Katalog wystawy sztuki i rękodzieła ludowego, 10 lat sztuki ludowej województwa łódzkiego, Łódź 1955.
 23. Katalog wystawy sztuki ludowej województwa łódzkiego na XX-lecie PRL, 1964.
 24. Katalog wystawy sztuki ludowej Ziemi Łódzkiej, Łódź 1961.
 25. Kondratiukowa Krystyna, Ludowe tkactwo opoczyńskie, Łódź 1958.
 26. Kowalec Bogusław, Dziesięciolecie ośrodka tkackiego w Rzeczycy, Łódzkie Studia Etnograficzne 1962 tom IV.
 27. Kowalec Bogusław, Opocznianka – jej sprawy artystyczne i nieartystyczne, Przemysł Ludowy i Artystyczny 1956 nr 2.
 28. Krajewska Janina, Strój opoczyński, Atlas Polskich Strojów Ludowych cz. 4, Wrocław 1956.
 29. Łuczkowski Jan, Strój opoczyński, Siódma Prowincja 1998 nr 2-3.
 30. Matuszewski Zygmunt, Powiat Rawsko-Mazowiecki, Rawa Mazowiecka 1929.
 31. Mikołajczykowa Danuta, Konkurs sztuki ludowej powiatu rawskiego, Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 1961 nr 5.
 32. Misińska Maria, Staciwy. Dawny typ warsztatu tkackiego w Lubochni, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 1960 nr 3.
 33. Misińska Maria, Tkactwo w Rzeczycy, Studia i materiały do historii kultury wsi polskiej w XIX i XX w., Wrocław 1958.
 34. Misińska Maria, Z badań nad tkactwem we wsi Rzeczycy w powiecie rawsko-mazowieckim, Etnografia Polska 1958 t. 1.
 35. Opoczno i opocznianie w dawnej fotografii, Muzeum Regionalne w Opocznie, wyd. II, 2017.
 36. Opoczyńska wieś w fotografii, Muzeum Regionalne w Opocznie, 2013.
 37. Paździecka M., Wystawa sztuki ludowej w Tomaszowie Mazowieckim, Polska Sztuka Ludowa 1954 nr 2.
 38. Rawianka (pseudonim) „Rawskie”, Wieś Ilustrowana 1910 nr 9.
 39. RAWSKIE (Kurzeszyn, Konopnica, Cielądz, Rylsk, Węgrzynowice), Wieś Ilustrowana 1910 tom 2, nr 9.
 40. Seweryn Tadeusz, Pasiaki opoczyńsko-rawskie, Kurier Literacko Naukowy, dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego Kraków 1925 nr 177.
 41. Sosnowska Barbara, Strój i tkanina rawsko-opoczyńska i jej współczesne przemiany, Praca magisterska: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych kier. Artystyczno-Dydaktyczny, Toruń 1970.
 42. Trwałość kulturowa w społecznościach lokalnych na przykładzie wybranych wsi z terenu Polski Środkowej. Jasień pow. Tomaszów Mazowiecki 1996-1997, Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 2003 nr 32.
 43. Wieruszewski Antoni, Strój opoczyński, Orli Lot 1926 nr 7.
 44. Woźniak Alicja, Ubiór we wsi Jasień – tradycja i współczesność, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria  Etnograficzna t.32, 2001